.
ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย
 
พันธกิจ / วิสัยทัศน์
 
อาคารสถานที่
 
ครุภัณฑ์
 
งบประมาณ
  บุคลากร
  นักเรียน นักศึกษา
  หลักสูตรการเรียนการสอน
  ตลาดแรงงาน
 
เศรษฐกิจและสังคม
  ติดต่อ-สอบถาม
 
แผนที่


เอกลักษณ์สถานศึกษา : สถานศึกษา แห่งนวัตกรรม
อัตลักษณ์ผู้เรียน : ทักษะดี สามัคคี มีวินัย


 
กิจกรรมวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 
 
   
 
 
   
 
 
   
    
     :: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::
ดาวน์โหลด ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี  
แนะนำระบบใหม่ ISSTC ระบบบริการสารสนเทศออนไลน์  
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เปิดรับสมัครนักศึกษาทวิภาคี ระบบโรงงาน - โรงเรียน  
โครงการกิจกรรมการลดปริมาณขยะก่อนทิ้ง วท.สส. 1 ทศวรรษ : ปี พ.ศ.2546-2556  
แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการทั่วไป  
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ
(ด้านการเงินและบัญชี)
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2560  
 
 
     
   
   
 
     
     
     :: ข่าวประกาศจากงานกิจกรรม ::  
ขอให้นักเรียน นักศึกษา ทุกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมสมาชิกชมรมวิชาชีพ ณ ห้องประชุมชมรม
วิชาชีพแต่ละชมรมในเวลา 8.10-10.10 น. ในวันพุธที่ 25 พ.ค. 59 (24 พ.ค. 59)
 
ขอให้นักเรียน นักศึกษา ทุกชมรมวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ ตามโครงการของชมรมแต่ละ
ชมรม ณ อาคารประจำชมรมแต่ละชมรม เวลา 8.10-10.10 น. ในวันพุธที่ 1 มิ.ย. 59 (31 พ.ค. 59)
 
ขอให้นักเรียน นักศึกษา ทุกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์จากสิ่งของเหลือใช้ ณ อาคาร
ประจำชมรมแต่ละชมรม เวลา 8.10-10.10 ในวันพุธที่ 8 มิ.ย. 59 (7 มิ.ย. 59)
 
ขอให้นักเรียน นักศึกษา ทุกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ (การจัด
บอร์ดวันแม่) ณ อาคารประจำชมรมแต่ละชมรม เวลา 8.10-10.10 น. ในวันพุธที่ 3 ส.ค. 59
(2 ส.ค. 59)
 
ขอให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการรณรงค์
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติหรือโครงการที่ชมรมแต่ละชมรมระบุไว้ ภายในวันและเวลาที่กำหนด
(9 ส.ค. 59)
 
ขอให้นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ณ อาคารประจำ
ชมรมแต่ละชมรม เวลา 8.10-10.10 น. ในวันพุธที่ 17 ส.ค. 59 (16 ส.ค. 59)
 
ขอให้นักเรียน นักศึกษา ทุกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลง ณ อาคารประจำชมรมวิชาชีพ
เวลา 8.10-10.10 น. ในวันพุธที่ 24 ส.ค. 59 (23 ส.ค. 59)
 
ขอให้นักเรียน นักศึกษา ทุกชมรมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการการเลือกตั้ง "ประธานชมรม และคณะกรรม
การชมรมวิชาชีพ" ณ อาคารประจำชมรมวิชาชีพ เวลา 8.10-10.10 น. ในวันพุธที่ 31 ส.ค. 59
(30 ส.ค. 59)
 
ขอให้นักเรียน นักศึกษา ทุกชมรมวิชาชีพเข้าร่วมกิจกรรมสรุปผลการดำเนินกิจกรรมชมรม ณ อาคาร
ประจำชมรมวิชาชีพ เวลา 8.10-10.10 น. ในวันพุธที่ 21 ก.ย. 59 (20 ก.ย. 59)
 
     
     :: ข่าวประกาศจากชมรมลูกเสือวิสามัญ ::  
ขอให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 แผนกช่างยนต์ ช่างกล การตลาด การบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์
ธุรกิจ สารสนเทศ เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม ให้นักเรียนมาพร้อมกันเวลา 7.30 น. ในวันศุกร์ที่ 1 ก.ค. 59 (28 มิ.ย. 59)
 
ขอให้นักเรียนระดับชั้น ปวช.1 ทุกสาขาวิชา เข้าร่วมกิจกรรม Day camp และพิธีรับเตรียมลูกเสือ
วิสามัญใหม่และประดับแุถบ 2 สี ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม โดยมาพร้อมกันในเวลา 7.30 น.
ในวันเสาร์ที่ 27 ส.ค. 59 (24 ส.ค. 59)
 
     
     :: คู่มือสำหรับประชาชน ::
การขอเอกสารหลักฐานทางการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และระดับปริญญาตรี
 
การขอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
การขอสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับระบบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

การรับสมัครคัดเลือกและขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนนักรศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี

 
 
     :: งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ::
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 
     :: งานครูที่ปรึกษา ::
  
     :: งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกงาน ::
เอกสารข้อมูลงานทวิภาคี  
เอกสารข้อมูลการฝึกงาน  
    
   
   
 
    
     
     
     
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

 

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 
 
 
 
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
   
   
   
   
สถิติจำนวนผู้เข้าชม
 
Website counter


 
 

 

หน่วยงาน
 
ฝ่ายวิชาการ
 
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน
นักศึกษา
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
แผนกวิชา
 
แผนกช่างยนต์
 
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
  
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
  
แผนกช่างไฟฟ้า
 
แผนกช่างก่อสร้าง
 
แผนกช่างกลโรงงาน
  
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
 
แผนกเขียนแบบเครื่องกล
 
แผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่น
 
แผนกการบัญชี
  
แผนกการขายและการตลาด
  
แผนกเลขานุการ
  แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกคหกรรมทั่วไป
  แผนกคหกรรมผ้าและเครื่อง
แต่งกาย
  แผนกคหกรรมอาหารและ
โภชนาการ
  แผนกสามัญ-สัมพันธ์
 
 
เผยแพร่ผลงาน
ผลงาน
  
ตัวอย่างผลงานทางวิชาการ
  
ตัวอย่างผลงานวิจัย
  ตัวอย่างวิจัยนักเรียนนักศึกษา
-
 
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  
รายชื่อครูที่ได้รับ ค.ศ. 3
  
 
เอกสารเผยแพร่
  
รายงานการประเมินตนเอง
  
รายงานประจำปี
  รายงานการประเมินภายนอก
รอบสาม
  รายงานผลการดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจำปี
  แผนปฏิบัติการประจำปี
 
 
รายงานการประชุม
  ครั้งที่ 1/2557
  ครั้งที่ 2/2557
  ครั้งที่ 1/2558
  ครั้งที่ 2/2558
   
 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
89 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel. 034-711440 Fax 034-711470

ติดต่อ :  sstc@sstc.ac.th