ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย
 
พันธกิจ / วิสัยทัศน์
 
อาคารสถานที่
 
ครุภัณฑ์
 
งบประมาณ
  บุคลากร
  นักเรียน นักศึกษา
  หลักสูตรการเรียนการสอน
  ตลาดแรงงาน
 
เศรษฐกิจและสังคม
  ติดต่อ-สอบถาม
 
แผนที่
 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย
     ประวัติการก่อตั้ง
          วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เดิืมมีชื่อว่า โรงเรียนช่างไม้สมุทรสงคราม ได้รับอนุญาตจากกระทรวง
     ศึกษาธิการ ให้ทำการสอนวิชาชีพช่างไม้หลักสูตร 2 ปี เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2484
     มีนายวิสุทธิ์ อารี ผู้ก่อตั้งและครูใหญ่คนแรกของวิทยาลัยฯ
          พ.ศ. 2497 ขยายระดับการศึกษาให้สูงขึ้น เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมอาชีวศึกษา
          พ.ศ. 2501 ย้ายสถานศึกษา โดยได้ของบประมาณจัดซื้อที่ดินเป็นเงิน 60,000 บาท ใช้เงินบำรุง
     การศึกษาสมทบอีก 30,000 บาท จำนวน 43 ไร่ 1 งาน 9 ตารางวา ริมถนนเอกชัย ได้ก่อสร้างโรงฝึก
     งาน 2 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง
          พ.ศ. 2507 เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนช่างไม้เป็น โรงเรียนการช่างสมุทรสงคราม
          พ.ศ. 2510 ได้เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษาในวิชาช่างยนต์ โดยใช้อาคารโรงฝึกงานหลังที่ 1
          พ.ศ. 2514 เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนวิชาช่างกลโรงงานในปี 2514 และเปิดสนามฝึกนักศึกษาวิชา
     การทหารจนถึงปัจจุบัน
          พ.ศ. 2518 เปิดรับนักเรียนเข้าเรียน แผนกช่างไฟฟ้า
          พ.ศ. 2519 รับนักเรียนแผนกช่างเชื่อมและโลหะแผ่น ได้รับอนุมัติเปิดทำการสอนรอบเช้าและรอบบ่าย
          พ.ศ. 2521 ได้รับความร่วมมือจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตพระนครเหนือกับกรม
     อาชีวศึกษา กำหนดให้โรงเรียนการช่างสมุทรสงครามเป็นโรงเรียนต้นแบบอุตสาหกรรม จัดการสอนเป็น
     ระบบ เปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์และได้เปิดสอนแผนกวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล แผนกวิชาเครื่องจักรกล
     งานไม้ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ โดยสถาบันฯ ได้ส่ง ครู-อาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญของสถาบันมาช่วยสอน
     ได้รวมโรงเรียนการช่างสตรีสมุทรสงคราม เข้าเป็นโรงเรียนเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนเทคนิค
     สมุทรสงคราม"
          พ.ศ. 2522 ได้รับการอนุมัติให้ใช้ที่ดินราชพัสดุของกรมตำรวจเพิ่มขึ้น 34 ไร่
          พ.ศ. 2523 เปลี่ยนชื่อจาก โรงเรียนเทคนิคสมุทรสงคราม เป็น "วิทยาลัยเทคนิึคสมุทรสงคราม"
          พ.ศ. 2527 เปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) สาขาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า
     สาขาบริหารธุรกิจ และเปิดทำการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์
     (เทคนิคยานยนต์) สาขาคหกรรมศาสตร์ และสาขาบริหารธุรกิจ (บัญชี)
          พ.ศ. 2528 ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น
          พ.ศ. 2532 จัดตั้งมูลนิธิรมณียา ลิปิสุนทร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2532
          พ.ศ. 2533 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ
               1. สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร
               2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
          พ.ศ. 2534 เปิดทำการสอน วิชาเทคนิควิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค
     (ปวท.) และวิชาคอมพิวเตอร์ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้จัดตั้งสมาคมผู้ปกครอง
     และครูวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
          พ.ศ. 2536 ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาดีเด่นกรมอาชีวศึกษา ประเภทช่างอุตสาหกรรม
     และเปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มอีก 2 สาขาวิชา คือ
               1. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางานเชื่อมอุตสาหกรรม
               2. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
     และได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการ 5 ชั้น (อาคาร 3)
          พ.ศ. 2537 ได้รับการคัดเลือกให้เป็น สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2537
          พ.ศ. 2538 เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ทวิภาคี) 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์
     สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อม และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง จัดตั้ง "ศูนย์รมณียา แหล่ง
     วิทยาการคอมพิวเตอร์" ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติการจำนวน 1 หลัง ซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติการ
     ของแผนกวิชาช่างก่อสร้าง และแผนกวิชาช่างไฟฟ้า
          พ.ศ. 2539 ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาในโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
     และได้รับรางวัลผลงานดีเด่นโครงการ "เสมาประชาธิปไตย" ของกระทรวงศึกษาธิการ
          พ.ศ. 2540 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ซึ่งรับผู้จบจากหลักสูตรมัธยมศึกษาตอน
     ปลาย (ม.6) 2 สาขาวิชา คือ
               1. สาขาวิชาการบัญชี
               2. สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
          พ.ศ. 2541 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาไฟฟ้า วิชาเอก
     เทคนิคไฟฟ้าสื่อสารและได้รับรางวัลพระราชทานในโครงการ "ร่วมใจสู้ภัยเศรษฐกิจ"
          พ.ศ. 2542 ได้รับเกียรติบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานอาชีวศึกษา
          พ.ศ. 2543 เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่มสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้
               1. สาขาวิชาช่างเขียนแบบเครื่องกล
               2. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
               3. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง (ภาคสมทบ)
               4. สาขาวิชาช่างยนต์
               5. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
          พ.ศ. 2544 เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพิ่ม 2 สาขาวิชา คือ
               1. สาขาวิชาเลขานุการ
               2. สาขาวิชาการตลาด (ม.6)
          พ.ศ. 2545 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงาน
 
ฝ่ายวิชาการ
 
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
แผนกวิชา
  
แผนกช่างยนต์
  
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
  
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
  
แผนกช่างไฟฟ้า
  
แผนกช่างก่อสร้าง
  
แผนกช่างกลโรงงาน
  
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
  
แผนกเขียนแบบเครื่องกล
 
แผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่น
  
แผนกการบัญชี
  
แผนกการขายและการตลาด
  
แผนกเลขานุการ
  
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกคหกรรมทั่วไป
  แผนกคหกรรมผ้าและเครื่อง
แต่งกาย
  แผนกคหกรรมอาหารและ
โภชนาการ
  แผนกสามัญ-สัมพันธ์
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
89 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel. 034-711440 Fax 034-711470

ติดต่อ :  sstc@sstc.ac.th