ข้อมูลทั่วไป
 
ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัย
 
พันธกิจ / วิสัยทัศน์
 
อาคารสถานที่
 
ครุภัณฑ์
 
งบประมาณ
  บุคลากร
  นักเรียน นักศึกษา
  หลักสูตรการเรียนการสอน
  ตลาดแรงงาน
 
เศรษฐกิจและสังคม
  ติดต่อสอบถาม
 
แผนที่
แผนที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
     
   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายนิรันดร์ วงษ์จิ๋ว
ผู้อำนวยการ
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงาน
 
ฝ่ายวิชาการ
 
ฝ่ายพัฒนาการศึกษา
 
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
 
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 
แผนกวิชา
  
แผนกช่างยนต์
 
แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์
 
แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ
  
แผนกช่างไฟฟ้า
  
ผนกช่างก่อสร้าง
 
แผนกช่างกลโรงงาน
 
แผนกเทคนิคพื้นฐาน
 
แผนกเขียนแบบเครื่องกล
 
แผนกช่างเชื่อมโลหะแผ่น
 
แผนกการบัญชี
 
แผนกการขายและการตลาด
  
แผนกเลขานุการ
  
แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  แผนกคหกรรมทั่วไป
  แผนกคหกรรมผ้าและเครื่อง
แต่งกาย
  แผนกคหกรรมอาหารและ
โภชนาการ
  แผนกสามัญ-สัมพันธ์
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
89 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
Tel. 034-711440 Fax 034-711470

ติดต่อ :  sstc@sstc.ac.th