งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานวิทยบริการและห้องสมุด

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. วางแผนพัฒนาการบริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

2. จัดระบบการบริการให้ได้มาตรฐาน

3. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

4. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

5. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
แผนภูมิบุคลากร
ระเบียบและการให้บริการของห้องสมุด <<< คลิก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 222.59 KB
คู่มืองานห้องสมุด >>>คลิก
รายงานผลการดำเนินงาน "โครงการสัปดาห์ห้องสมุด" >>> คลิก
รายงานการปฏิบัติงาน >>> คลิก