งานศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
งานศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. เตรียมความพร้อมในการให้บริการ เช่น เปิด-ปิดห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง, เปิดปิดอุปกรณ์สัญญาณเครื่องควบคุมมุมโฮมเธียเตอร์ ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์

2. จัดเตรียมสมุดลงชื่อเข้าใช้บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  โดยให้นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการลงชื่อทุกครั้ง

3. จัดทำป้ายแนะนำการใช้บริการมุมต่าง ๆ ในห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

4. ดูแลความสะอาด การจัดวางวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

5. สำรวจวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์และสื่อต่างๆ กรณีชำรุด ทำบันทึกเสนอขอจัดซื้อใหม่ ซ่อมแซม 

6. ให้คำแนะนำการใช้บริการมุมต่างๆ เช่น มุมคอมพิวเตอร์ มุมฟังเทป มุมโฮมเธียเตอร์ 

7. จัดทำสถิติการเข้าใช้บริการของนักศึกษาแต่ละเดือน ประจำภาคเรียนและประจำปีการศึกษา

8. ทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง

9. รายงานผลการดำเนินงานห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษาเสนอตามลำดับขั้น

10. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

11. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


แผนภูมิบุคลากร