งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ทำหน้าที่บริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประสานงาน สร้างความร่วมมือกับฝ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตามที่คณะกรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากำหนด

2. ดำเนินการบ่มเพาะกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนประสานงานในการจัดหาที่ปรึกษาธุรกิจ ที่ปรึกษาบัญชีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

3. ประสานงานกับสถาบันการเงินและหน่วยงานอื่นๆ เพื่อหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนกลุ้มเป้าหมาย

4. ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน/เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ตามความต้องการของแต่ละกลุ่ม

5. รับผิดชอบอาคารสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ในศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

6. ดำเนินการดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณและเงินรายได้ต่างๆ ให้เป็นไปตามระเบียบทางราชการ และคณะกรรมการบริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษากำหนด

7. สรุปผลและรายงานผลการดำเนินงาน

8. งานอื่นๆ ตามที่สถานศึกษามอบหมาย


แผนภูมิบุคลากร
หมายถึง หน่วยงานที่สานักงานคณะกรรมการการอาชีวคึกษา จัดตั้งในทุกสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนที่สนใจให้สามารถนำความรู้ ทักษะวิชาชีพเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์เชิงพาณิชย์ให้มีความพร้อมที่จะเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง
การย้ายต้นกล้า - จำหน่ายเมล็ดดอกไม้ เมล็ดสมุนไพร เมล็ดพันธุ์นำเข้า ...update : 8 January 2024

ผลการคัดเลือกแผนธุรกิจประจำปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 448.73 KB
แผนปฏิบัติงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2566
ดาวโหลดไฟล์ที่นี่ >> คลิก
ปฏิทินปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บ่มเพาะฯ ประจำปีการศึกษา 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.5 KB
แจ้งการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.13 MB
กิจกรรมอบรมเขียนแผนธุรกิจและประกวดเขียนแผนธุรกิจ 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.65 MB
กิจกรรมศึกษาดูงาน งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.37 MB