งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ จุดหมายและหลักเกณฑ์ของการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

2. วางแผนดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องและรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ แผนกวิชา และงานต่างๆ ในสถานศึกษา รวมทั้งสถานประกอบการ บุคคล องค์กรและหน่วยงานภายนอก ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

4. ประสานงานกับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา

5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

     8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย


แผนภูมิบุคลากร
งานประกันได้หนังสือรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.72 MB
รายงานผลการประเมินผล (Self Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2564<<<คลิก
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 <<<คลิก
รายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2562 <<<คลิก
รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการประเมิน SAR ภายใต้ สถานการณ์ COVID – 19 ด้านการอาชีวศึกษา <<< คลิก


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2559
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 641.75 KB
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 403.51 KB
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2557
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.11 MB